شنبه، 15 بهمن 1401

توضیحات خداداد عزیزی؛

من خودم کولبر بودم

تا ۱۷ سالگی در کارهای ساختمانی فعالیت می‌کردم و گونی گچ را به دوش می‌کشیدم و به اینکه خودم نیز کولبر بوده‌ام افتخار می‌کنم. ...

اسدالله ملاسلیمی

کولبری و کرامت انسان

پدیده کولبری که در سالیان اخیر و در مناطق مرزی شایع شده، معلول یک نگاه ابزارگرایانه به انسان در یک سیستم ناقص و معیوب اقتصادی است. ...