جمعه، 7 بهمن 1401

صعود به قله قلوز

وقتی بهمن ختم به خیر شد!

نقاب برف روبروی ما بود. به بچه‌ها گفتم اینجا خطر داره، طوری که چند ثانیه از کلمات من نگذشته بود صدای شکسته شدن برف را همه شنیدیم. از روبرو چندها تن برف سرازیر شد. من و دو نفر از هم‌نوردان رو در هم کوبید و به سمت پایین برد. ...