شنبه، 1 اردیبهشت 1403
روژان پرس » تگ‌های اخبار » عشایر کردستان

ناصر کانیسانانی

برگی نانوشته از تاریخ کردستان/ نقدی بر سریال سنجرخان

حکومت‌های قاجار و پهلوی هیچگاه نسبت به کردستان صادق نبوده و شخصیت‌های این منطقه را با توجه به روح آزادگی که در نهادشان بوده دشمن فرض کرده و به لطایف‌الحیل آنها را از بین برده‌اند تا دیگران را بترسانند و به تبعیت وا دارند. ...

ناصر کانی سانانی ـ مریوان

رمزگشایی از دستگیری سران عشایر مریوان و هورامان در زمان رضا شاه

رضا شاه در سال ۱۳۰۵ سرتیپ امیر عبدالله خان طهماسبی را به کردستان فرستاد. امیر و تیپ سوار نادری در سنندج مستقر شدند ابتدا با محمد رشیدخان بانه قراردادی منعقد کرد که خان او را در استیلا بر کردستان یاری دهد اما این توافق‌نامه موفق نبود؛ در عوض یکی از سران ...