شنبه، 15 بهمن 1401
روژان پرس » تگ‌های اخبار » محمدطالب حیدری

محمدطالب حیدری

با گرمای فصل

در این روزهای گرم باید به میلیون‌ها هموطنی آفرین گفت که در شرایط سخت گرما به ویژه در جنوب کشور چرخ تولید را در حرکت نگه می‌دارند. ...

محمدطالب حیدری

موازی‌کاری آفت مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی

علیرغم توسعه تولید در زمینه‌های صنعتی در کشور ما هنوز اقتصاد مبتنی بر قابلیت‌های زیست‌بومی بخش عمده درآمد و معیشت و تولید مورد نیاز مصرف را تشکیل می‌دهد و از هر نظر ضرورت حفظ این قابلیت‌ها امری است ضروری و غیر قابل انکار. ...

محمدطالب حیدری

ریزگردها و مدیریت رها شده زمین

پدیدە طوفان‌های گردوخاک خاورمیانە، ناشی از دست‌یازی‌های طمع‌ورزانە در مدیریت رودخانە‌های منطقە به‌ ویژە دجلە و فرات و البتە رها شدگی مدیریت زمین و فقدان هرگونە هماهنگی دولتهاست. ...

محمد طالب حیدری

شرح یک طوفان گردوخاک

از شب گذشتە تصاویر ماهوارەای بیانگر شکل‌گیری طوفان گردوخاک روی خاور میانه عربی بود کە با توجە به سمت معمول شرق سوی باد مستقیما به سمت ما در حرکت است. ...