دوشنبه، 25 تیر 1403

روزنامه روژان حامی توسعه کردستان

روژان شماره ۵۵۲

روژان شماره ۵۵۲ سه‌شنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ ...

از تجربیات دانشگاه کردستان استفاده شود

ورود استاندار برای به موضوع دریاچه زریبار

لازمه حل مشکلات دریاچه، تشکیل کارگروه تخصصی و استفاده از تجربیات پژوهشکده مطالعات محیطی زریبار دانشگاه کردستان ظرف ده روز آینده است. ...